حسین ضروری

حسین ضرورى ؛ مدرس آواز كلاسیك ، پاپ ، صداسازى و سلفژ ، گیتار پاپ در آموزشگاه های ناردونه و هیوا

حسین ضروری فیلم

حسین ضرورى ؛ مدرس آواز كلاسیك ، پاپ، صداسازى و سلفژ ، گیتار پاپ در آموزشگاه های ناردونه و هیوا
سعید مرادی (گیتار پاپ، كلاسیك، فلامنكو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ)
مدرس آموزشگاههای موسیقی هیوا و ناردونه
آدرس سایت:www.hivamusic.ir
www.nardoonehmusic.com

مهیار طریحی از بهترین استادان سنتور در آموزشگاه موسیقی هیوا آدرس سایت: www,hivamusic.ir اینستاگرام: hivamusic.ac

آموزشگاه موسیقی

آموزشگاه موسیقی

یکی از یهترین استادان آواز پاپ – كلاسیك ، صداسازى ، سلفژ در آموزشگاه هیوا

آموزشگاه موسیقی 

جشنواره پایان دوره ارف( موسیقى كودك )